สนใจรับข้อมูลเพิ่มเติม
กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณ เพื่อพูดคุยและรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่แนะแนวโดยตรงพร้อมรับโบรชัวร์หลักสูตร และรายละเอียดการสมัครเรียน


เปิดสอน ภาคปกติ / สมทบค่ำ / เสาร์ - อาทิตย์ / อาทิตย์วันเดียว
ค่าเทอมแบ่งชำระได้

Dek 65

Future is today

#อนาคตอยู่ตรงหน้า
เตรียมคุณให้พร้อมสู่งานในอนาคต ที่ SAU

ทุนการศึกษา 15,000 บาท
ชิงทุนเรียนดี เรียนฟรี 4 ปี
ลงทะเบียนแรกเข้า 500 บาท วันนี้ - 31 ธ.ค. 64

รับผู้จบ ม.6/ปวช./กศน./ปวส.
สมัครได้เลยไม่จำกัดเกรด
ค่าเทอมผ่อนชำระได้
สามารถกู้ยืมกองทุน กยศ. และ กรอ.


คณะ / สาขาที่เปิดสอน

คณะบริหารธุรกิจ
(Faculty of Business Administration)

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาการตลาดยุคดิจิทัล
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
ข้อมูลเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ข้อมูลเพิ่มเติม

คณะนิติศาสตร์
(Faculty of Law)

สาขาวิชานิติศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(Faculty of Arts and Sciences)

สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
ขั้นตอนการสมัครเรียน

ช่องทางการสมัคร

สมัครด้วยตนเองที่
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

สมัครทางออนไลน์
http://adm.sau.ac.th

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 1/2 นิ้ว 2 รูป
(เสื้อเชิ๊ตสีขาว/สูท เขียนชื่อ - สกุล หลังรูป)
2. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา หรือ ใบรับรองการศึกษา 2 ฉบับ
4. สำเนา ทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
5. สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน 3 ฉบับ
6. สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบเเต่งตั้งยศ เเละอื่นๆ (ถ้ามี) 2 ฉบับ
** เอกสารทุกประเภท ให้ถ่ายสำเนา ด้วยกระดาษ A4**

การสมัคร ทางออนไลน์

1. กรอกข้อมูลสมัครที่ http://adm.sau.ac.th
2. ชำระเงินค่าลงทะเบียน 2,000 บาท
บัญชีธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 191-600669-8
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
3. แอดไลน์
@SAUINFO ( https://lin.ee/ygYxV0j
แอดไลน์ได้ด้วยการคลิกลิงก์นี้ )
เพื่อส่งหลักฐานการชำระเงิน และหลักฐานการสมัคร (บัตรประชาชนผู้สมัครเรียน) เพื่อออกรหัสนักศึกษา
4. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ติดต่อสอบถามโทร. 02-807-4500 ต่อ 190

SAU E-Book


เปิดโอกาสสู่อนาคต

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์มุ่งพัฒนานักศึกษา ให้พร้อมก้าวสู่โลกดิจิทัลได้อย่างมั่นใจ ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนแบบใหม่ที่เน้นการใช้เทคโนโลยี และสื่อการเรียนที่ทันสมัย ให้นักศึกษารู้จริง ปฏิบัติได้จริง มีทักษะทั้งทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษควบคู่กันไป ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมมือกับบริษัทชั้นนําในระดับประเทศ และระดับสากล เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาก้าวสู่การทํางานอย่างมืออาชีพ

  • ความร่วมมือ Amazon Web Service เปิดสอน Amazon Cloud Computing เป็นแห่งแรกในประเทศไทย
  • ศูนย์สอบ และศูนย์อบรมปฏิบัติการ Microsoft Certified Training Center
  • ศูนย์อบรมปฏิบัติการ ORACLE Academy
  • ศูนย์อบรมปฏิบัติการ CISCO Certified Training Partner
  • ศูนย์สอบ ศูนย์อบรมปฏิบัติการของ NECTEC Academy
  • ศูนย์เรียนภาษาอังกฤษ พร้อมหลักสูตรภาษาอังกฤษมาตรฐานจาก Enconcept
  • ผู้นําด้านการอบรมภาษาอังกฤษด้วยหลักสูตร eLearning ระดับโลก

#Skillfuture

SAU VIDEO

SAU blog


ผลงานความสำเร็จ DEK SAU

รอบรั้วมหาวิทยาลัย

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยประมาณการค่าเล่าเรียน 
หลักสูตร 4 ปี สำหรับผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน.

คณะ / สาขาวิชา

กองทุนกู้ยืม
ระดับปริญญาตรี
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ประมาณการรวมตลอดหลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กรอ. / กยศ. 33,600 26,800 247,750
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล กรอ. / กยศ. 32,600 32,200 251,650
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา กรอ. / กยศ. 30,700 29,400 252,500
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กรอ. / กยศ. 29,200 29,900 243,750
สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย กยศ. 33,400 28,000 248,950
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กรอ. / กยศ. 33,400 30,600 252,000
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กรอ. / กยศ. 32,000 28,200 240,050
คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration)
สาขาวิชาการบัญชี กรอ. / กยศ. 28,000 22,900 188,500
สาขาการตลาดยุคดิจิทัล กยศ. 25,400 21,800 179,100
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กยศ. 27,800 24,400 186,800
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล กยศ. 27,800 25,300 203,400
สาขาวิชาการจัดการ กยศ. 27,800 23,900 183,500
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Faculty of Arts and Sciences)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  กรอ. / กยศ. 27,800 22,700 184,300
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กยศ. 32,000 24,200 179,650
สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย กรอ. / กยศ. 29,900 25,700 205,900
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม กรอ. / กยศ. 31,700 27,500 215,550
คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law)
สาขาวิชานิติศาสตร์ กยศ. 29,000 25,400 188,200
ปริญญาตรีที่ 2 - 23,600 19,100 148,250

ประมาณการค่าเล่าเรียน 
สำหรับผู้จบ ปวส.

คณะ / สาขาวิชา

กองทุนกู้ยืม
ระดับปริญญาตรี
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ประมาณการรวมตลอดหลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กรอ. / กยศ. 34,900 33,400 210,650
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล กรอ. / กยศ. 34,100 32,400 207,050
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา กรอ. / กยศ. 34,900 32,400 206,100
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กรอ. / กยศ. 33,400 29,200 206,100
สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย กยศ. 33,600 29,200 202,550
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กรอ. / กยศ. - - -
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กรอ. / กยศ. 30,500 24,000 195,350
คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration)
สาขาวิชาการบัญชี กรอ. / กยศ. 27,800 28,600 117,850
สาขาการตลาดยุคดิจิทัล กยศ. 27,400 26,300 107,300
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กยศ. - - -
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล กยศ. 31,600 28,700 127,750
สาขาวิชาการจัดการ กยศ. - - -
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Faculty of Arts and Sciences)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  กรอ. / กยศ. - - -
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กยศ. - - -
สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย กรอ. / กยศ. - - -
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม กรอ. / กยศ. 28,700 26,900 159,400
คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law)
สาขาวิชานิติศาสตร์ กยศ. - - -
ปริญญาตรีที่ 2 - - - -

สนใจรับข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณ เพื่อพูดคุยและรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่แนะแนวโดยตรงพร้อมรับโบรชัวร์หลักสูตร และรายละเอียดการสมัครเรียน