คณะ / สาขาวิชา

กองทุนกู้ยืม
ผู้จบ ม.6 / ปวช. ผู้จบ ปวส./ เทียบโอน
ภาคปกติ ภาคสมทบ (ค่ำ) เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์ ภาคปกติ ภาคสมทบ (ค่ำ) เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์
คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration)
สาขาวิชาการบัญชี กรอ. / กยศ. - - - -
สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล แผน ก กยศ. - - - -
สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล แผน ข กยศ. - - - - -
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กยศ. - - - - -
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล กยศ. - - - -  
สาขาวิชาการจัดการ กยศ. - - - -
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า กยศ. - - - - - -