สนใจรับข้อมูลเพิ่มเติม
กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณ เพื่อพูดคุยและรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่แนะแนวโดยตรงพร้อมรับโบรชัวร์หลักสูตร และรายละเอียดการสมัครเรียนเปิดสอน ภาคปกติ / สมทบค่ำ / เสาร์ - อาทิตย์ / อาทิตย์วันเดียว
ค่าเทอมแบ่งชำระได้

Dek 67

Future is today

#อนาคตอยู่ตรงหน้า
เตรียมคุณให้พร้อมสู่งานในอนาคต ที่ SAU

Dek 67 สมัครวันนี้
ชิงทุน 40,000 บาท

พร้อมรับทุน 5,000 บาท
ลงทะเบียนแรกเข้า 1,000 บาท วันนี้ - 31 สิงหาคม 67

รับตรง ไม่ต้องสอบเข้า / ไม่จำกัดเกรด
ค่าเทอมผ่อนชำระได้
สามารถกู้ยืมกองทุน กยศ. และ กรอ.
รับผู้จบ ม.6 ปวช. ปวส. กศน.หลักสูตร เรียนวันอาทิตย์วันเดียว
📢 สำหรับคนทำงาน ต้องการเรียนวันอาทิตย์  และพร้อม Upskill Reskill ศักยภาพตัวเองให้เหนือกว่าใคร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาการจัดการ
(เรียน 3.5 ปี จบ สำหรับผู้จบ ม.6 ปวช. กศน.)
(เรียน 2 ปี จบ สำหรับผู้จบ ปวส.)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต


📢 SAU ENGINEERING
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ม.เอเชียอาคเนย์

  เรียนรู้จริง ปฎิบัติจริง กับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการมาตรฐาน หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร เรียนจบแล้วสามารถสอบใบ กว.ได้
เปิดสอน
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


หลักสูตร ปริญญาตรี Online เรียน 3 ปี จบ
📢ม.เอเชียอาคเนย์ เปิดหลักสูตร เรียนปริญญาตรี Online 3 ปี จบ
🎓หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ LOGISTICS MANAGEMENT
เรียนผ่านออนไลน์ เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ ก็ได้
หลักสูตรทันสมัย รับสายงานโลจิสติกส์ และซับพลายเชน
เรียนจบปริญญาตรีภายใน 3 ปี
ออกแบบการเรียนด้วยตนเอง
เรียนจบ มีงานรองรับ โดยองค์กรชั้นนำในเครือข่าย
ค่าเทอมผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้
มีอาจารย์เป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาตลอดการเรียน

รับ ผู้จบ ม.6 ปวช. กศน.
ผู้สนใจทำงานโลจิสติกส์ และซับพลายเชน

📢 ม.เอเชียอาคเนย์ เปิดหลักสูตร เรียนปริญญาตรี Online 3 ปี จบ
🎓 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
เรียนผ่าน Online Platform
เรียนเวลาไหนก็ได้ วางแผนได้ด้วยตัวเอง
ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตลอดเวลา
หลักสูตรทันสมัย
ตอบโจทย์งานบัญชียุคดิจิทัล
ทีมงาน Support การใช้งานระบบต่างๆ
มีกิจกรรมบรรยายสรุปก่อนสอบ
ที่มหาวิทยาลัย เทอมละ1ครั้ง (ไม่บังคับ)
รับผู้จบ ม.6 ปวช. กศน.

หลักสูตร เรียน 1.5 ปี – 3 ปี จบ คณะบริหารธุรกิจ
🎯 ปริญญาตรี เรียน 1.5 ปี - 3 ปี จบ คณะบริหารธุรกิจ ม.เอเชียอาคเนย์ คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาการจัดการ

ปวส. เทียบโอน เรียน 1.5 ปี จบ
ม.6 ปวช. กศน. เรียน 3 ปี จบ

SAU HOT TREND


คณะ / สาขาที่เปิดสอน

คณะบริหารธุรกิจ
(Faculty of Business Administration)

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (เรียนออนไลน์)
สาขาวิชาการบัญชี(เรียนออนไลน์)
ข้อมูลเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ข้อมูลเพิ่มเติม

คณะนิติศาสตร์
(Faculty of Law)

สาขาวิชานิติศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(Faculty of Arts and Sciences)

สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
ขั้นตอนการสมัครเรียน

ช่องทางการสมัคร

สมัครด้วยตนเองที่
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

สมัครทางออนไลน์
http://adm.sau.ac.th

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา หรือ ใบรับรองการศึกษา 2 ฉบับ
2. สำเนา ทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
4. สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบเเต่งตั้งยศ เเละอื่นๆ (ถ้ามี) 2 ฉบับ
** เอกสารทุกประเภท ให้ถ่ายสำเนา ด้วยกระดาษ A4**

การสมัคร ทางออนไลน์

1. กรอกข้อมูลสมัครที่ http://adm.sau.ac.th
2. นำ QR Code (จากขั้นตอนที่ 1)
3.ส่งหลักฐานการชำระเงินที่ LINE ID : @sauinfo
4. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ติดต่อสอบถามโทร. 02-807-4500 ต่อ 190

SAU E-Book


เปิดโอกาสสู่อนาคต

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์มุ่งพัฒนานักศึกษา ให้พร้อมก้าวสู่โลกดิจิทัลได้อย่างมั่นใจ ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนแบบใหม่ที่เน้นการใช้เทคโนโลยี และสื่อการเรียนที่ทันสมัย ให้นักศึกษารู้จริง ปฏิบัติได้จริง มีทักษะทั้งทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษควบคู่กันไป ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมมือกับบริษัทชั้นนําในระดับประเทศ และระดับสากล เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาก้าวสู่การทํางานอย่างมืออาชีพ

  • ความร่วมมือ Amazon Web Service เปิดสอน Amazon Cloud Computing เป็นแห่งแรกในประเทศไทย
  • ศูนย์สอบ และศูนย์อบรมปฏิบัติการ Microsoft Certified Training Center
  • ศูนย์อบรมปฏิบัติการ ORACLE Academy
  • ศูนย์อบรมปฏิบัติการ CISCO Certified Training Partner
  • ศูนย์สอบ ศูนย์อบรมปฏิบัติการของ NECTEC Academy
  • ศูนย์เรียนภาษาอังกฤษ พร้อมหลักสูตรภาษาอังกฤษมาตรฐานจาก Enconcept
  • ผู้นําด้านการอบรมภาษาอังกฤษด้วยหลักสูตร eLearning ระดับโลก

#Skillfuture

SAU VIDEOSAU blog


ผลงานความสำเร็จ DEK SAU

รอบรั้วมหาวิทยาลัย

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยประมาณการค่าเล่าเรียน 

คณะ/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี    
ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 รวมตลอดหลักสูตร
ภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน ภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน ภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน ภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน
•คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ (รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.)
• วิศวกรรมไฟฟ้า 28,600 24,700   33,900 28,500   34,100 30,100 4,350 30,900 24,600   239,750
• วิศวกรรมเครื่องกล 32,800 27,200   31,300 28,000   35,100 28,100 4,350 30,900 23,400   241,150
• วิศวกรรมโยธา  31,300 27,100   33,600 25,100 4,350 31,200 32,000 4,350 28,600 24,600   242,200
• วิศวกรรมอุตสาหการ 31,100 28,700   32,600 24,500   32,300 30,400 4,350 30,900 25,000   239,850
• วิศวกรรมความปลอดภัย 33,900 32,800   33,600 32,200   34,100 32,000 4,350 34,800 14,100   251,850
• วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 31,300 29,800   33,500 30,000 4,350 32,300 28,000 4,350 25,800 24,600   244,000
• วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 32,500 28,700   33,900 31,400   35,400 29,800 4,350 27,300 20,700   244,050
•คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ภาคสมทบ/วันเสาร์-อาทิตย์ (รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.)
• วิศวกรรมไฟฟ้า 28,600 24,700   33,900 28,500   34,100 30,100 4,350 30,900 24,600   239,750
• วิศวกรรมเครื่องกล 32,800 27,200   31,300 28,000   35,100 28,100 4,350 30,900 23,400   241,150
• วิศวกรรมโยธา  31,300 27,100   33,600 25,100 4,350 31,200 32,000 4,350 28,600 24,600   242,200
• วิศวกรรมอุตสาหการ 31,100 28,700   32,600 24,500   32,300 30,400 4,350 30,900 25,000   239,850
• วิศวกรรมความปลอดภัย 33,900 32,800   33,600 32,200   34,100 32,000 4,350 34,800 14,100   251,850
• วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 31,300 29,800   33,500 30,000 4,350 32,300 28,000 4,350 25,800 24,600   244,000
•คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ (รับผู้จบ ปวส. ใช้เวลาเรียน 3 ปี)
• วิศวกรรมไฟฟ้า 32,600 38,400   34,800 35,200 4,350 35,700           181,050
• วิศวกรรมเครื่องกล 35,300 30,000   32,000 32,300 4,350 32,500 29,700         196,150
• วิศวกรรมโยธา  34,900 28,400 4,350 33,800 28,400 4,350 32,500 31,300         198,000
• วิศวกรรมอุตสาหการ 30,800 30,300   33,500 30,400 4,350 35,100 31,300         195,750
• วิศวกรรมความปลอดภัย 33,800 29,700   36,400 33,900 4,350 34,800 29,700         202,650
• วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 33,700 28,400 4,350 29,600 28,100 4,350 34,800 29,700         193,000
• วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 30,700 24,500 15,350 27,300 25,800 14,750 29,200 26,100 4,350       198,050
•คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ภาคสมทบ/วันเสาร์-อาทิตย์ (รับผู้จบ ปวส. ใช้เวลาเรียน 3 ปี)
• วิศวกรรมไฟฟ้า 32,600 38,400   34,800 35,200 4,350 35,700           181,050
• วิศวกรรมเครื่องกล 35,300 30,000   32,000 32,300 4,350 32,500 29,700         196,150
• วิศวกรรมโยธา  34,900 28,400 4,350 33,800 28,400 4,350 32,500 31,300         198,000
• วิศวกรรมอุตสาหการ 30,800 30,300   33,500 30,400 4,350 35,100 31,300         195,750
• วิศวกรรมความปลอดภัย 33,800 29,700   36,400 33,900 4,350 34,800 29,700         202,650
• วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 33,700 28,400 4,350 29,600 28,100 4,350 34,800 29,700         193,000
• วิศวกรรมคอมพิวเตอร์   30,700 24,500 15,350 27,300 25,800 14,750 29,200 26,100 4,350       198,050
ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ปีการศึกษา 2567
คณะ/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี    
ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 รวมตลอดหลักสูตร
ภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน ภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน ภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน ภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน
•คณะบริหารธุรกิจ ลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ (รับผู้จบ ม6. หรือ ปวช.)
• การบัญชี 28,500 24,500 8,150 27,700 24,500 8,150 26,200 23,900 9,850       181,450
• การตลาดยุคดิจิทัล  25,600 23,200 7,250 29,500 25,000 7,250 29,300 24,100 7,250       178,450
• การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 25,600 23,200 8,150 26,000 23,400 8,150 26,900 24,700 8,150       174,250
• ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล  25,800 25,900 8,450 29,600 24,700 8,450 28,200 25,800 8,150       185,050
• การจัดการ 25,600 23,200 8,150 27,500 23,400 8,150 26,900 24,700 8,150       175,750
•คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ (รับผู้จบ ม6. หรือ ปวช.) การศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
• การบัญชี 20,250 22,450 7,775 22,450 22,450 7,775 22,450 22,450 7,775       155,825
• การจัดการโลจิสติกส์  20,250 22,450 7,775 22,450 22,450 7,775 22,450 22,450 7,775       155,825
•คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี  วันอาทิตย์ (รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.)
• การบัญชี 24,300 20,700 8,350 24,400 21,600 8,150 24,800 21,600 9,850 26,700     190,450
• การตลาดยุคดิจิทัล 24,100 22,000 8,150 25,000 20,500 8,150 23,300 23,800 8,150 25,100     188,250
• การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 24,100 22,000 8,150 25,000 20,500 8,150 24,200 22,000 8,150 23,300     185,550
• ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล  25,000 22,300 8,450 26,200 22,300 8,450 24,200 22,700 8,150 25,300     193,050
• การจัดการ 24,100 22,000 8,150 24,400 20,500 8,150 24,800 22,000 8,150 23,300     185,550
•คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ (รับผู้จบ ปวส.)
• การบัญชี 32,100 27,600 12,950 30,600                 103,250
• การตลาดยุคดิจิทัล 29,700 26,800 10,850 29,600                 96,950
• การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 32,100 25,900 10,850 28,700                 97,550
• ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล  32,400 31,700 12,650 30,700                 107,450
• การจัดการ 32,100 25,900 10,850 28,700                 97,550
•คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี  วันอาทิตย์ (รับผู้จบ ปวส.)
• การบัญชี 25,200 22,000 8,150 25,500 23,900 9,850             114,600
• การตลาดยุคดิจิทัล 25,800 20,500 8,150 24,800 22,300 8,150             109,700
• การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 25,000 21,600 8,150 24,800 20,500 8,150             108,200
• ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล   28,500 23,500 9,350 25,800 23,100 8,450             118,700
• การจัดการ 25,000 20,700 8,150 23,300 22,000 8,150             107,300
ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ปีการศึกษา 2567
คณะ/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี    
ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 รวมตลอดหลักสูตร
ภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน ภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน ภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน ภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน
• คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
• ภาษาอังกฤษธุรกิจ 31,000 27,400   28,700 25,900   28,700 25,900   14,700 15,200   197,500
• เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 35,500 28,000   27,800 29,800   31,100 26,900 7,550 18,700 14,200   219,550
• รัฐประศาสนศาสตร์  31,000 29,800   26,000 25,900 8,150 27,500 17,800   15,200     181,350
• ดิจิทัลมีเดีย  33,100 26,200   29,000 27,100   29,900 26,000 7,550 17,400 15,600   211,850
• คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ภาคค่ำ/วันเสาร์ - วันอาทิตย์ (รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.)
• ภาษาอังกฤษธุรกิจ 25,600 22,000 8,150 23,300 20,500 8,150 23,300 20,500 8,150 23,300 15,100   198,050
• เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 29,500 25,300 8,150 28,400 27,100 8,150 28,100 24,800 13,550 25,600     218,650
• รัฐประศาสนศาสตร์  25,600 22,000 8,150 23,300 20,500 8,150 24,800 22,000 8,150 23,300     185,950
• ดิจิทัลมีเดีย  27,700 26,200   31,700 29,800   29,900 26,200 7,550 17,400 15,600   212,050
• คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี วันอาทิตย์ (รับผู้จบ ปวส.)
• ภาษาอังกฤษธุรกิจ 24,100 22,000 8,150 23,300 20,500 8,150 23,300 20,500         150,000
• เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 33,400 28,000 11,550 37,600                 110,550
• คณะนิติศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
• นิติศาสตร์  31,000 25,900   26,300 21,400   25,100 21,400   23,300 17,800   192,200
• คณะนิติศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ภาคค่ำ/วันเสาร์ - อาทิตย์ 
• นิติศาสตร์  31,000 26,500 10,850 27,200 21,400 10,850 25,100 22,300 9,950       185,150
• คณะนิติศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ภาคค่ำ/วันอาทิตย์ (รับผู้จบ ปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น)
• นิติศาสตร์  27,800 26,700 10,850 29,600 25,900 10,850             131,700
16/01/2567

สนใจรับข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณ เพื่อพูดคุยและรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่แนะแนวโดยตรงพร้อมรับโบรชัวร์หลักสูตร และรายละเอียดการสมัครเรียน

ติดต่อเรา

หากท่านต้องการติดต่อหรือต้องการคำแนะนำ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางดังนี้
โทรศัพท์ : 02-8074500 – 27 ต่อ 190, 192
แฟกซ์ : 02-8074528 – 30
อีเมล์ : info@sau.ac.th
website: www.sau.ac.th